Lõi vai bò Mỹ (cấp đông)

( Hữu cơ )
440,000 đ / kg
Số lượng kg